BASEN ZA 2 ZŁ W CZASIE FERII ZIMOWYCH

Usługa polega na udostępnieniu basenów krytej pływalni w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58, dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 3 do 25 lat (dzieci do 13 lat wyłącznie pod ścisłą opieką rodziców lub opiekunów) i zamieszkałych na terenie Gminy Radziejów.

Usługa będzie realizowana w okresie ferii zimowych od dnia 14.01.2022 r. do dnia 30.01.2022 r. w godzinach 8.00 do 20.00.

Dzieci i młodzież płacą gotówką w kasie pływalni 2,00 zł ( słownie: dwa złote 00/100) co uprawnia ich do jednorazowego pobytu dziennie przez 60 minut, za okazaniem w kasie legitymacji ucznia, studenta lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Za przekroczenie limitu 60 minut kasjer dolicza 20 gr za każda minutę.